A Duna-Parteam Kft. rövidített Adatvédelmi Tájékoztatója

A Duna-Parteam-Kft. (székhely: 1051 Budapest, Zrínyi utca 5., cégjegyzékszám: 01-09-964657, adószám: 23416729-2-41, telefonszám: 06 30 542 9497, e-mail: info@aurumbistro.hu, önállóan képviseli: az ügyvezető), mint adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő) ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a GDPR, a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, hogy az érintetteket érthetően tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, az Adatkezelő székhelyén.

Az Érintettek köre

Az érintettek köre: érintett minden, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát az álláspályázatra jelentkezők, a weboldalra látogatók/regisztrálók, a saját Munkatársak, a nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói (továbbiakban Érintett).

Adatkezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. termelő/vendéglátó tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

 2. lehetséges ügyfelek számára sales/marketingtevékenység;

c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;

d) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

f) vagyonvédelem, személyi biztonság;

g) belső adminisztráció megkönnyítése,

Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatfeldolgozás: könyvelő- bérszámfejtő, adatfeldolgozó igénybevétele történik.

Az Adatkezelés lehetséges módozatai:

 1. Információ kérése

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

A kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

Az ügy tárgya/kérdés*

válaszadás

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

 1. Ajánlatkérés

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

Ügy tárgya/kérdés tartalma*

válaszadás

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

 1. Kamerarendszer

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelőnek figyelmeztető táblák/matricák formájában kihelyezett tájékoztatása, valamint a recepción / pluton elérhető kameraszabályzata alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.

Az Érintettek köre: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.

A kezelt adatok köre és célja:

képmás

azonosítás

egyéb személyes adatok

azonosítás

Az adatkezelés célja a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, vendégpanasz kivizsgálása, stb. Az adatkezelés célja minden egyes kamera esetében külön kerül meghatározásra a vonatkozó kameraszabályzat mellékletében.

Adatkezelés időtartama: 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap).

 1. Vendégkönyv

A vendégkönyv használata önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette és tapasztalatait, véleményét a vendégkönyv segítségével kívánja megosztani az Adatkezelővel és másokkal.

A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

e-mail cím

kapcsolattartás

weboldal címe

azonosítás

üzenet, vélemény

minőségbiztosítás

Az adatkezelés célja az, hogy az érintett az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos véleményét kinyilváníthassa az Adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítása érdekében, továbbá Adatkezelő részéről kapcsolattartás az érintettel esetleges vendégpanasz miatt.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 1. Bankkártya adatokkal kapcsolatos adatkezelés

A bankkártya adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankkártyával kíván fizetni. A kezelt adatok köre és célja:

bankkártya száma

azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz

kártyabirtokos neve

azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz

lejárat dátuma

azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz

CVV kód (ha szükséges)

azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz

Az adatkezelés célja a bankkártyával történő pénzügyi teljesítés elősegítése.

Az adatkezelés időtartama a 2000.évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

 1. Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

A bankon keresztül történő átutalás, és így a kapcsolódó adatok Adatkezelő részére történő közlése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni.

A kezelt adatok köre és célja:

számlabirtokos neve

azonosítás

bankszámla száma

azonosítás

közlemény

azonosítás

összeg

azonosítás

Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

 1. Munkatársak adatainak nyilvántartása

A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 16.§ 4. bekezdése, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ alapján alapján.

Az Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége fakad.

Kezelt adatok köre munkaviszony esetén:

családi és utónév*

születési hely

születési idő*

anyja neve*

lakcím*

adóazonosító jel*

TAJ szám

a végzettség, szakképzettség, szakképesítés,

előbbieket igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve

előbbeieket igazoló okirat száma*

FEOR szám*

biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése*

biztosítás szünetelésének időtartama*

hetimunkaidő*

bruttó személyi bér*

nettó személyi bér*

bankszámlaszám, banki és hitel adatok,

személyazonosító igazolvány száma

telefonszám

e-mail cím

személyes képmás

idegen nyelv tudása

munkakör, munkaköri leírás

vezetői megbízások

gyakornoki idő, vizsga, próbaidő

fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés,

végrehajtás, hatósági határozatok adatai,

büntetett előélet

fizetési fokozat,tudományos kutatás (publikáció)

munkában töltött idő

munkaviszonyba beszámítható idő

besorolással kapcsolatos adatok

kapott elismerések, címek.

Kezelt adatok köre egyszerű / alkalmi foglalkoztatás esetén:

családi és utónév*

születési hely*

születési idő*

anyja neve*

lakcím*

adóazonosító jel*

TAJ szám*

egyszerűsített munka jellege*

munkakör megnevezése*

munkaviszony kezdete és megszűnésének napja*

alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap (naponként)*

rendes munkaidő

bruttó személyi alapbér*

nettó személyi alapbér*

bankszámlaszám

munkavégzés helye

Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén:

családi és utónév*

születési hely*

születési idő*

anyja neve*

lakcím*

adóazonosító jel*

TAJ szám*

jogviszony kezdete*

FEOR szám*

biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése*

biztosítás szünetelésének időtartama*

heti munkaidő*

bruttó megbízási díj *

nettó megbízási díj*

bankszámlaszám

munkavégzés helye

Az adatkezelés célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos (50 év).

 1. Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

Kezelt adatok köre és célja:

érintett publikus neve

azonosítás

publikus fotója

azonosítás

publikus e-mail címe

kapcsolattartás

érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete

kapcsolattartás, válaszadás alapja

érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye

minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja

A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is. Profilépítés nem történik.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 1. Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezik.

A kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

szül. hely, idő

azonosítás

megpályázott pozíció neve

jelentkezés beazonosításához szükséges

tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

tapasztalatok – pozíció leírása

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a munkatapasztalat

iskolai végzettség

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség

idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és ismeret foka

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az idegen nyelv ismeret

csatolt önéletrajz egyéb adatai

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges az önéletrajz, és annak munkakörhöz releváns adatai

csatolt motivációs levél

pozíció betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél

az adatoknak a jelentkezést követő 2 évig való kezeléséhez, ki nem választás esetére szóló hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt

adatkezelés jogalapjához szükséges

Az adatkezelés célja az álláspályázatra történő jelentkezés, valamint a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig.

Az Adatkezelő szervezetén belül kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Adattovábbítás

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

Adatkezelő az Érintett által meghatározott adatait megbízó Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adott pozíció betöltésének elbírálásához, vagy joggyakorláshoz feltétlenül szükséges.

Az Érintett jogai

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

Tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról

Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét, hogy az Érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az info@aurumbistro.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és 30 napon belül megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.

Jogorvoslat

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Az Adatkezelő fenntartja a jogát a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására.